Ph.D. (Computer Science)

ADVANCED DOCTORAL PROGRAM
FOR YOUR FUTURE

Program Introduction

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

แบบ 1.1  (48 หน่วยกิต), 2.1   (48 หน่วยกิต), 2.2  (72 หน่วยกิต)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

แบบ 2.1 

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  •  มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด(รายละเอียด)

  • ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตร

1. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

  • สัมมนา 4 หน่วยกิต

  • วิชาเอกบังคับ 1 หน่วยกิต

  • วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต

2. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

Presentation1.jpg

How to apply?

1.ยื่นใบสมัครที่บัณฑิตวิทยาลัย

2.ส่งข้อเสนองานวิจัยที่ภาควิชาฯ

3.สอบสัมภาษณ์ที่ภาควิชาฯ

Present Ph.D. candidates

(เฉพาะบุคลากรและนิสิต)