top of page

Ph.D. (Computer Science)

ADVANCED DOCTORAL PROGRAM
FOR YOUR FUTURE

Program Introduction

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

แบบ 1.1  (48 หน่วยกิต), 2.1   (48 หน่วยกิต), 2.2  (72 หน่วยกิต)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

แบบ 2.1 

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  •  มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด(รายละเอียด)

  • ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตร

1. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

  • สัมมนา 4 หน่วยกิต

  • วิชาเอกบังคับ 1 หน่วยกิต

  • วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต

2. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

Presentation1.jpg

How to apply?

1.ยื่นใบสมัครที่บัณฑิตวิทยาลัย

2.ส่งข้อเสนองานวิจัยที่ภาควิชาฯ

3.สอบสัมภาษณ์ที่ภาควิชาฯ

Present Ph.D. candidates

(เฉพาะบุคลากรและนิสิต)

bottom of page